Ekspertyza hydrologiczna – niezbędny element rynku budowlanego

Ekspertyza hydrologiczna

Współczesny świat zmaga się z problemami klimatycznymi. Wynika to z różnych czynników natury prawnej lub politycznej czy po prostu wyznawanych wartości. O potędze żywiołów człowiek zdaje sobie sprawę dopiero wtedy, gdy ma do czynienia z powodziami, pożarami czy innymi katastrofami naturalnymi, które wstrząsają opinią publiczną na całym świecie. Zmiany klimatu są faktem, nie mirażem i wyobrażeniem nielicznych, a działalność człowieka jest jednym z tych elementów, które się ku temu przyczyniają. Trudno kontrolować tornada, wybuchy wulkanów czy trzęsienia ziemi, a więc procesy naturalne. Warto skupić się natomiast na eliminacji działań mających negatywny wpływ na środowisko, a warunkowanych wyłącznie naszym zachowaniem.

Rozwój aglomeracji miejskich w Polsce

Od blisko 3 dekad budownictwo mieszkaniowe stanowi główny element napędowy gospodarki w Polsce. Rozwój miast, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) czy Rzeszów spowodował, że pod budownictwo zagospodarowano obszary, które stanowiły niegdyś naturalne tereny rozlewisk rzek i dorzeczy. Podjęto również wiele działań ukierunkowanych na osuszanie terenów bagiennych lub miejsc występowania wód powierzchniowych i podziemnych. Z tego względu, aby uporządkować działania związane z rozwojem wielkich aglomeracji, a także małych miast i wsi opracowano koncepcje mające na celu uporządkowanie działań związanych z gospodarką wodną. Stąd dla wielu inwestycji budowlanych, realizowanych przez osoby prywatne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub podmioty państwowe (m.in. budowa dróg, autostrad, mostów) wymagane są stosowne ekspertyzy hydrologiczne, których realizacja wspomagana jest przez hydrogeologię stosowaną.

W jakim celu należy wykonywać ekspertyzy hydrologiczne?

Podstawowym zadaniem ekspertyzy hydrologicznej jest ocena zagrożenia powodziowego oraz rozpoznanie warunków wodnych na etapie przygotowania konkretnej inwestycji. Ekspertyza ma pomóc w analizie i ocenie środowiska przyrodniczego oraz przygotować opracowania eksperckie do celów administracji publicznej: urzędów marszałkowskich, starostwa powiatowego, urzędów gmin, a także sądów (dla prawidłowego i rzetelnego przebiegu spraw sądowych). Dzięki ekspertyzom hydrologicznym uzyskuje się wiarygodny obraz zasięgu zalewania terenu w przypadku wystąpienia powodzi, a także można przewidzieć straty, jakie żywioł wyrządzi na danym obszarze.

Badania hydrologiczne pozwolą w miarodajny sposób określić warunki podłoża, występujące na terenie planowanej inwestycji: domu jednorodzinnego, budynku wielorodzinnego, zakładu pracy, hal produkcyjnych czy dróg i wiaduktów. Ponadto ekspertyzy hydrologiczne wykonywane są bardzo często dla obszarów chronionych, takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, a także terenów, które ludzie chcą zachować dla przyszłych pokoleń w stanie nienaruszonym (siedliska przyrodnicze wielu gatunków roślin i zwierząt), czyli Obszarów Natura 2000.

Hydrologia stosowana jako element ekspertyzy hydrologicznej

Przy niektórych inwestycjach konieczne będzie wykonanie badań ściśle ukierunkowanych na sposób oddziaływania wód podziemnych na przyszłe zabudowania. W takich przypadkach na znaczeniu zyskuje hydrologia stosowana, której celem jest ocena zasobów wód podziemnych na potrzeby kopalń, wyrobisk, tuneli czy innego typu wykopów budowlanych. Dzięki badaniu można dokonać oceny zanieczyszczenia wód podziemnych oraz wybrać optymalne rozwiązania, umożliwiające regulację wód gruntowych czy zbiorników podziemnych.

Kto może wykonywać ekspertyzy hydrologiczne?

Ekspertyzy hydrologiczne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wynikające z art. 2 ust.3 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). Aby uzyskać przedmiotowe kwalifikacje, należy ukończyć odpowiedni kierunek studiów. Jest to jednak wiedza w większości teoretyczna, a wiedzę, praktykę i doświadczenie zdobywa się podczas współpracy z profesjonalistami z branży hydrologii.

Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej wymaga bardzo dużego zaangażowania, a także posiadania umiejętności interpretacji faktów oraz powiązania ich z planowaną inwestycją, często o zasięgu i znaczeniu międzynarodowym. Dzięki swojej wiedzy i zaangażowaniu hydrolog sporządza kompetentny operat hydrologiczny zawierający najważniejsze informacje do celów inwestycji czy planowanych działań człowieka. W dokumencie zawarte są również metody i instrukcje niezbędne do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia.

hgs.waw.pl – odwadnianie wykopów