Dlaczego ocena oddziaływania na środowisko jest tak istotna?

Ocena zagospodarowania przestrzennego

W 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, wskazujące przedsięwzięcia, w stosunku do których wymagane jest sporządzenie dokumentów takich jak ocena oddziaływania na środowisko oraz wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kiedy musi zostać wydana decyzja środowiskowa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzja taka musi zostać wydana przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę, w przypadku gdy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko np. instalacje przemysłowe, wydobycie kopalin, linie elektroenergetyczne.

Czym jest ocena oddziaływania na środowisko?

Ocena oddziaływania na środowisko to bardzo ważny element polityki ekologicznej Unii Europejskiej, który może mieć również  wpływ na wysokość wsparcia finansowego funduszy UE. Ocena ta zwykle jest związana z potrzebą  przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w terenie. Pierwsza grupa zawsze wymaga oceny oddziaływania, w tym przeprowadzenia kompletnej procedury z wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko i konsultacjami społecznymi. Druga grupa to inwestycje, gdzie wymagana jest procedura uproszczona, oparta  o tzw. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP).

Najbardziej czasochłonnym etapem jest przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który jest elementem postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Grupy przedsięwzięć

Grupa pierwsza to przedsięwzięcia, które mogą zawsze znacząco oddziałują na środowisko, takie jak:

  • napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym większym lub równym 220 kV,
  • elektrownie wiatrowe o mocy nominalnej nie mniejszej niż 100 MW,
  • stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym większym lub równym 220 kV.

Z kolei druga grupa inwestycji mogą tylko potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jak np.:

  • stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym większym lub równym 110 kV,
  • elektrownie wiatrowe lokalizowane na obszarach objętych ochroną przyrody, elektrownie lokalizowane poza obszarami ochrony przyrody, o wysokości co najmniej 30 m,
  • fotowoltanika o powierzchni zabudowy większej lub równej 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub 1 ha na pozostałych terenach.

W przypadku grupy pierwszej konieczne będzie przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie odpowiednich opinii i uzgodnień czy zagwarantowanie możliwości udziału społeczeństwa. W drugiej grupie przeprowadzenie oceny nie zawsze jest koniecznością i w takim przypadku decyzja środowiskowa może być podjęta na podstawie karty informacyjnej.

Decyzję o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko podejmuje organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej (zwykle wójt/burmistrz/prezydent). Decyzja ta podejmowana jest w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Procedura prowadząca do wydania decyzji środowiskowej

Przed wydaniem postanowienia konieczne jest uzyskanie odpowiednich opinii lub uzgodnień od organów takich jak:

  • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • państwowy powiatowy inspektor sanitarny,
  • dyrektor urzędu morskiego.

Składane zażalenie na postanowienie może odnieść skutek, o ile będzie merytorycznie uzasadnione. Kolejnym etapem jest złożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Warto podkreślić, że brak uzgodnienia przyczynia się do odmowy wydania decyzji środowiskowej.

Źródło: BudPlan.net – Zagospodarowanie przestrzenne.