Co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych?

odpady weterynaryjne

Odpady niebezpieczne to takie substancje, które na skutek swojego pochodzenia, składu chemicznego, biologicznego lub innych, niewymienionych czynników, powodują niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Pochodzenie odpadów niebezpiecznych wynika najczęściej z działalności przemysłowej, rolniczej, transportu czy badań jednostek laboratoryjnych lub służby zdrowia. Odpady kategoryzowane jako niebezpieczne podlegają ścisłej kontroli i zapisom prawnym na każdym etapie: od momentu powstania, po magazynowanie, aż do utylizacji włącznie. Lista odpadów niebezpiecznych wynika z ustaleń Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Prezesa GUS

Charakterystyka odpadów niebezpiecznych.

O klasyfikacji do grupy odpadów niebezpiecznych decydują cechy takie jak:

– palność (możliwość szybkiego samozapłonu),

– korozyjność ( podatność na rdzewienie),

– reaktywność ( łatwość do wchodzenia w reakcje chemiczne z elementami środowiska naturalnego),

– ekotoksyczność ( długo utrzymujące się skutki reaktywności w środowisku).

Przykładowe odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne.

Aktualna lista zawierająca zapis odpadów niebezpiecznych zawiera kilkadziesiąt nazw. Do najbardziej rozpowszechnionych należą:

–  odpady azbestowe,

– oleje smarowe,

– baterie, akumulatory,

– produkty pirotechniczne i materiały wybuchowe,

– związki chemiczne używane przez fotografów (np.podczas wywoływania zdjęć),

– substancje zawierające rtęć lub związki rtęci,

– środki używane w farmakologii, leki medyczne lub weterynaryjne.

Odpady medyczne zakaźne.

Na szczególną uwagę zasługują odpady medyczne zakaźne należące do grupy odpadów medycznych i weterynaryjnych. Cechą charakterystyczną odpadów medycznych zakaźnych jest to, że zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyczne związki, które stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne wśród organizmów żywych, w tym dla człowieka. Patogeny tych mikroorganizmów mają bardzo długą żywotność (sięgającą nawet do kilkunastu miesięcy). Prawidłowe przechowywanie i utylizacja minimalizuje jednak ryzyko niebezpieczeństwa, wynikającego z właściwości odpadów.

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 14 grudnia 2012 roku podaje specyficzną listę odpadów zakaźnych, na której znajdują się: wykorzystane materiały opatrunkowe; komórki człowieka, organy oraz krew oraz wszystkie elementy, które miały bezpośredni kontakt z zakażoną krwią; narzędzia i materiały jednokrotnego użytku wykorzystane do obsługi pacjenta z zakażeniem, w tym z jego wydzielinami i innymi substancjami zagrożonymi zakażeniem, m.in. środki higieniczne; resztki żywności spożywanej przez pacjentów z  zakażeniem; preparaty biologiczne.

W klasyfikacji odpady medyczne oznaczone są specjalnymi kodami numerycznymi, ułatwiającymi sprawną identyfikację konkretnych odpadów. Każdy kod składa się z trzech grup numerów. Pierwsza to numer 18, która oznacza kategorię odpadów medycznych wraz z dopiskiem 01. Ostatnia grupa numerów oznacza kolejność występujących po sobie kategorii odpadów medycznych. Odpady medyczne zakaźne oznaczone są dodatkowo gwiazdką, by wskazać na ich szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia. Rozporządzenie opisuje również szczegółowe zasady postępowania z przechowywaniem i utylizacją odpadów medycznych zakaźnych tak, by maksymalnie ograniczać wynikające z ich właściwości zagrożenie.

Źródło: Ekoemka.pl – Odpady medyczne i utylizacja odpadów medycznych.