Refakturowanie – czym jest i kiedy warto z niego skorzystać?

Refakturowanie – czym jest i kiedy warto z niego skorzystac

W czasach szybko rozwijającej się gospodarki wciąż szukamy i korzystamy z rozwiązań niekoniecznie wpasowujących się w schemat tego, co przewidział ustawodawca w przepisach związanych z podatkami i swobodą gospodarczą. Z tego powodu przedsiębiorcy wykorzystują liczne niedociągnięcia, aby ułatwić sobie prowadzenie firmy. Omawiania problematyka wiąże się w szczególności z tzw. refakturowaniem.

Na początek – czym jest faktura VAT?

Centralnym pojęciem omawianego zagadnienia jest faktura. Jest to dokument stwierdzający zdarzenie zawarcia transakcji sprzedaży. Wystawić ją musi każdy przedsiębiorca, gdy jego  uczestnikiem jest drugi przedsiębiorca, ale i konsument. Obowiązek ich wystawiania od 2014 r. dotyczy także przedsiębiorców prowadzących działalność prowadzących sprzedaż zwolnioną z podatku. Instytucja faktury w polskim prawie podatkowym i finansowym jest dokładnie znana sądom oraz organom podatkowym.

Refakturowanie – czym jest i na czym polega?

Pojęcia refakturowania nie znajdziemy w żadnej ustawie podatkowej. Najwyraźniej ustawodawca nie przewidywał takiej potrzeby w obrocie gospodarczym, gdy projektował te ustawy. Pojęcie to często omawiane jest w literaturze przedmiotu, w której znajdziemy próby opisania najważniejszych elementów tego procesu. Z kolei refakturowanie znane doskonale jest polskim organom podatkowym (Krajowa Administracja Skarbowa) oraz polskim sądom administracyjnym.

Polega na tym, że jeden z przedsiębiorców nabywa towary lub usługi opodatkowane tym podatkiem we własnym imieniu, a następnie odsprzedaje je innemu przedsiębiorcy. Proces ten może zostać zilustrowany w następujący sposób: Firma A kupuje od firmy B towar lub usługę, po to, aby mogła odsprzedać je końcowemu nabywcy, czyli firmie C. Sensem tej operacji jest przeniesienie kosztów na podmiot, który korzysta z usługi.

Przebieg refakturowania musi zostać udokumentowany fakturą wystawioną przez przedsiębiorcę, który ostatecznie odsprzedał tę usługę, gdyż traktowany jest jak podmiot, który ten towar lub usługę sam stworzył lub wyświadczył. W związku z tym w naszym przykładzie to firma A będzie zobowiązana do tego, żeby wystawić fakturę, gdyż przepisy nie przewidują innego sposobu dokumentowania refakturowania. Firma A wystawia ją na kwotę, jaka pierwotnie znajdowała się na fakturze (wystawionej przez firmę B w momencie pierwotnego zakupu produktu lub usługi), czyli musi zostać zastosowana identyczna kwota netto i stawka podatku VAT. W dodatku firma A może naliczyć prowizję tzn. marżę stanowiącą jej przychód. Sam przychód powstaje natomiast co do zasady z dniem wystawienia refaktury. Istnieją jeszcze dwie inne możliwości. Po pierwsze, przychód może powstać w ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Dzieje się tak, gdy strony ustalą tzw. okres rozliczeniowy. Po drugie może to być dzień, w którym nastąpiło uregulowanie należności. Z taką sytuacją mamy do czynienia, wtedy gdy przed wystawieniem refaktury otrzymano zapłatę pod warunkiem, że nie jest to zaliczka ani przedpłata. Momentem powstania obowiązku podatkowego jest chwila wykonania usługi lub sprzedaży towaru na rzecz ostatecznego nabywcy (w naszym przykładzie jest to firma C).

Refakturowanie – dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Choć teoretycznie refakturowanie wydaje się nieskomplikowane, często właściwe rozliczenie się z fiskusem nastręcza trudności. Aby procedura była zgodna z obowiązującymi przepisami, musimy dopilnować, żeby w procesie uwzględniono wszystkie koszty, a to wymaga starannego prowadzenia księgowości. Dzięki doświadczeniu biura księgowego możemy mieć pewność, że procedura zostanie przeprowadzona w sposób rzetelny i odpowiednio rozliczona.

Inspirowane: mddp-outsourcing.pl – elektroniczne sprawozdania finansowe