Jednoosobowa działalność gospodarcza – co musisz wiedzieć o podatkach?

Jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Obowiązek uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na każdej osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Źródłem opodatkowania co do zasady jest w tym przypadku dochód, który stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Podatnik uiszcza podatek na rzecz urzędu skarbowego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania w formie miesięcznej bądź kwartalnej zaliczki, płatnej do 20. dnia następnego miesiąca lub kwartału (z wyjątkiem rozliczenia na podstawie karty podatkowej).

Istnieją cztery formy opodatkowania podatkiem PIT:

  • skala podatkowa;
  • podatek liniowy;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • karta podatkowa.

Wyboru formy opodatkowania dokonuje się we wniosku o wpis do CEIDG, przy czym można ją zmienić do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu, od którego miałaby obowiązywać nowa forma. Jeżeli podatnik nie wskazał, jaką formę opodatkowania wybiera, to automatycznie będzie opodatkowany podatkiem obliczanym na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że z karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać tylko niektórzy przedsiębiorcy, prowadzący ściśle określone rodzaje działalności. Są to uproszczone formy opodatkowania. W przypadku pierwszej z nich podatnik płaci stałą kwotę podatku, określoną kwotowo, niezależną od uzyskiwanych przychodów ani dochodów. Wysokość stawki podatku różnicowana jest w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnianych pracowników oraz wielkości miejscowości, w której działalność gospodarcza jest prowadzona. Z tego względu najbardziej korzystna będzie dla przedsiębiorców nieprowadzących działalności na szeroką skalę, którzy zatrudniają kilku pracowników lub posiadają siedzibę w małych miejscowościach.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, a podstawą opodatkowania jest przychód, czyli kwoty należne za wykonane usługi, choćby nie zostały otrzymane przez przedsiębiorcę. Do zalet ryczałtu należy przede wszystkim prosta ewidencja przychodów. Wśród wad wymienia się natomiast brak możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów oraz fakt, że podatek należy uiścić nawet w przypadku osiągnięcia straty ekonomicznej.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, podatek obliczany jest od dochodu, dzięki czemu podatnik nie uiszcza podatków, jeżeli osiąga stratę (tj. koszty przewyższają osiągnięte przychody). Stawkę opodatkowania ustala się w zależności od osiągniętych w danym roku dochodów. W przypadku dochodów do kwoty 85 528,00 zł podatek wynosi 17% i jest pomniejszany o kwotę zmniejszającą podatek. Jeżeli osiągasz wyższe dochody, to nadwyżka zostanie opodatkowana stawką 32% (również zostanie pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek). Wśród największych zalet tej formy opodatkowania wymienia się możliwość uwzględnienia kosztów prowadzenia działalności, skorzystania z ulg czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Ostatnią formą opodatkowania jest podatek liniowy. W tym przypadku stawka jest stała (niezależna od wysokości dochodu) i wynosi 19%. Dlatego też opłaca się rozliczać w ten sposób, jeżeli osiąga się wysokie dochody i nie ma możliwości skorzystania ze wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub dzieckiem czy też skorzystania z ulg podatkowych.

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania jest niezwykle ważny, ponieważ może przynieść on wiele korzyści, jak i strat. Dlatego, jeżeli planujesz otwarcie działalności gospodarczej, warto odwiedzić biuro rachunkowektórego zadaniem jest prowadzenie księgowości dla firmW takim miejscu będziesz mógł skorzystać z profesjonalnej pomocy i podpowiedzi, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najlepsza.